Online výuka angličtiny pro děti 7–9 let

Kurzy angličtiny pro děti 7–9 let

Cílem naší online výuky je prohloubit stávající znalosti dětí ve věku 7 až 9 let. Poskytneme jim přátelský prostor k učení a zvyšování jejich sebevědomí.

 

Zábavnou a poutavou formou si rozšíří slovní zásobu angličtiny a procvičí komunikativní dovednosti.

 

Podívejte se na rozvrh jazykových kurzů Meridian, na učební plán a kalendář níže.

Přidělení třídy zohledňuje jak věk studenta, tak úroveň angličtiny. Otestujte nyní úroveň angličtiny svého dítěte.

Plán

Noví studenti ve věku 7-9 let mohou začít v pondělí nebo úterý s tím, že dokončíte registraci do 9. 0 (UK) zvoleného data zahájení. Mezi kurzy patří státní svátky a uzavírání škol.

Při rezervaci naleznete kurzy pro děti ve věku 7-9 let. Časový rozvrh vzorku je níže. Úpravy času sledují britský GMT přechod na BST . Upozorníme vás, pokud to ovlivní třídu vašeho dítěte.

2x týdně

3x týdně

Kalendář

Pokud váš kurz zahrnuje státní svátek ve Spojeném království, v tento den není žádná lekce. Budete informováni předem. Letní prázdniny se konají v srpnu. Podívejte se na náš prázdninový kalendář níže.

What your child will learn at each levels?

• Dokáže rozpoznat čísla, ceny, dny v týdnu, pokud jsou vysloveny jasně a pomalu.

 

• Dokáže rozpoznat známá slova doplněná obrázky, jako je obrázková kniha, pomocí známé slovní zásoby.

 

• Dokáže o sobě vytvořit krátké fráze a poskytnout základní osobní informace.

• Rozumí známým každodenním výrazům a velmi základním frázím a dokáže je používat.

 

• Dokáže představit sebe a ostatní a umí klást otázky týkající se osobních údajů, jako je místo, kde žije, lidi, které zná, a věci, které má, a odpovídat na ně.

 

• Dokáže komunikovat jednoduchým způsobem za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a jasně a je připravena pomoci.

• Rozumí větám a často používaným výrazům souvisejícím s oblastmi, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místní zeměpis, zaměstnání).

 

• Dokáže komunikovat v jednoduchých a rutinních úkolech vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech.

 

• Dokáže jednoduchými slovy popsat aspekty svého zázemí, bezprostředního okolí a záležitostí v oblastech bezprostřední potřeby.

Primary Content Course 7–9 year-olds

Jednotky 1–4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Jednotky 1–4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Jednotky 5–8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Jednotky 1–4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Jednotky 5–8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Jednotky 1–4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Jednotky 5–8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Jednotky 1–4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Jednotky 5–8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základní témata Základní slovní zásoba Základní gramatika Základní výslovnost

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Nejste si jisti úrovní angličtiny vašeho dítěte? Požádejte je, aby provedli náš bezplatný test úrovně nebo si promluvili s naším výchovným poradcem, umístěte je do vhodné třídy.