Online lekcie angličtiny pre deti vo veku 7-9 rokov

Angličtina pre deti vo veku 7-9 rokov

Cieľom našich online kurzov je prehĺbiť doterajšie vedomosti detí vo veku 7 až 9 rokov. Poskytneme im priateľský priestor na učenie a zvýšenie sebavedomia.

 

Zábavnou a pútavou formou si rozšíria svoju anglickú slovnú zásobu a precvičia komunikačné zručnosti.

 

Nižšie si pozrite rozvrh jazykových kurzov, učebné osnovy a kalendár kurzov spoločnosti Meridian.

Pri prideľovaní tried sa zohľadňuje vek aj úroveň angličtiny študenta. Otestujte si úroveň angličtiny svojho dieťaťa už teraz.

Rozvrh

Kurzy začínajú každý pondelok. Kurz si musíte rezervovať aspoň 2 týždne pred vami preferovaným dátumom začiatku kurzu. Každá rezervácia kurzu sa počíta ako pevný počet sedení. Vo fáze rezervácie uvidíte oficiálny dátum začiatku a konca kurzu, ktorý zohľadňuje všetky štátne sviatky alebo zatvorenie škôl.
Nižšie uvádzame ukážkové časy tried. K zmenám času dochádza podľa britského letného systému. Vopred vás upozorníme, ak to ovplyvní čas vyučovania vášho dieťaťa. (K zmene času triedy dôjde len v niektorých krajinách).

3-krát týždenne

Kalendár

Ak Váš kurz zahŕňa štátny sviatok v Spojenom kráľovstve, tak v tento deň nebude žiadna lekcia. Budete o tom vopred informovaní. Letné prázdniny sa konajú v auguste. Pozrite si náš kalendár sviatkov nižšie.

Čo sa vaše dieťa naučí na úrovniach?

• Dokáže rozpoznať čísla, ceny, dni v týždni, ak sú vyslovené jasne a pomaly.

 

• Dokáže rozpoznať známe slová doplnené obrázkami, ako je napríklad obrázková kniha, pomocou známej slovnej zásoby.

 

• Dokáže vytvoriť krátke frázy o sebe, pričom poskytne základné osobné informácie.

• Dokáže porozumieť a používať známe každodenné výrazy a úplne základné frázy.

 

• Vie predstaviť seba a ostatných a dokáže sa pýtať a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad o tom, kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré má.

 

Dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že druhá osoba hovorí pomaly a jasne a je pripravená pomôcť.

• Rozumie vetám a často používaným výrazom súvisiacim s oblasťami, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. úplne základné osobné a rodinné informácie, nakupovanie, miestna geografia, zamestnanie).

 

• Dokáže komunikovať pri jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.

 

• Dokáže jednoducho opísať aspekty svojho pôvodu, bezprostredného zázemia a záležitostí v oblastiach bezprostrednej potreby.

Kurz základného obsahu pre deti vo veku 7–9 rokov

Jednotky 1–4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Jednotky 1–4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Jednotky 5–8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Jednotky 1–4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Jednotky 5–8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Jednotky 1–4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Jednotky 5–8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Jednotky 1–4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Jednotky 5–8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Základné témy Základná slovná zásoba Základná gramatika Základná výslovnosť

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Nie ste si istý úrovňou angličtiny Vášho dieťaťa? Požiadajte ich, aby urobili náš bezplatný test úrovne alebo sa porozprávali s naším výchovným poradcom. Tým ich umiestnite do vhodnej triedy.