5–6 жаштагылар -

5–6 жаштагы балдар үчүн курстар

Бул курактагы балдар губкалар сыяктуу; алар маалыматты абдан тез сиңиришет! Биздин баштапкы курстар максималдуу катышуу үчүн иш-чаралардын аралашмасын колдонуп, кызыктуу болуу үчүн иштелип чыккан, жана экспрессивдүү жол менен жеткирилет.

Биз англис тилинин негиздерин коюп, фонематикалык аң-сезим (үндөрдүн үйрөнүү) жана тамгаларды таанып-билүүгө көңүл буруп, студенттерди жаңы лексикалык жана коммуникативдик жагдайларга дуушар кылабыз. Меридиандык курстардын графиги, окуу планы жана академиялык календарь тууралуу төмөндөгү маалымат менен таанышыңыз.

Класстарды бөлүштүрүү окуучунун жашын жана англис тилин билүү деңгээлин эске алат. Азыр балаңыздын англис тилин сынап көрүңүз.

Графиги

Курстар ар бир дүйшөмбү сайын башталат. Сиз тандаган курстун башталышына чейин, жок эле дегенде, 2 жума мурун курсту брондоо керек.
Биз төмөнкү класс убакыттарын сунуштайбыз. Убакыттын өзгөрүшү Улуу Британиянын Жазгы үнөмдөө системасы боюнча болот. Бул балаңардын класс убактысына таасир этсе, сизге алдын ала кабарлайбыз. (Класстын убактысын өзгөртүү кээ бир өлкөлөрдө гана болот).

Жумасына 3 жолу UTC +6

Календарь

Эгерде сиздин курсуңуз Улуу Британиянын мамлекеттик майрамын камтыса, ошол күнү сабак жок. Сизге алдын ала кабарланат. Жайкы майрамдар август айында өткөрүлөт. Төмөндө биздин майрам календарды текшерип көргүлө.

Балаңар эмне үйрөнөт?

• Сандарды, бааларды, жуманын күндөрүн таанып-түшүнө алат, эгерде так жана жай сүйлөсө.

 

• Тааныш лексиканы колдонуу менен сүрөт китеп сыяктуу сүрөттөр менен коштолгон тааныш сөздөрдү тааный алат.

 

• Кыска фразаларды айтып, өздөрү жөнүндө негизги жеке маалыматтарды бере алат.

• Тааныш күнүмдүк сөз айкаштарын жана абдан негизги фразаларды түшүнүп-колдоно алат.

 

• Өзүн жана башкаларды тааныштыра алат жана ал жашаган жер, ал билген адамдар жана ал ээ болгон нерселер сыяктуу жеке маалымат жөнүндө суроолорду берип, жооп бере алат.

 

Жөнөкөй сүйлөм менен баарлаша алат, эгерде башка адам так жана жай сүйлөсө, жана жардам берүүгө даяр болсо.

Баштапкы мазмун курсу 5–6 жаштагылар

Бөлүм 1–4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Бөлүм 1–4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Бөлүм 5–8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Бөлүм 1–4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Бөлүм 5–8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Бөлүм 1–4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Бөлүм 5–8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Бөлүм 1–4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Бөлүм 5–8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Негизги темалар Негизги лексика Негизги грамматика Туура айтылышы

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Балаңардын англис тили деңгээлине ишенбейсиңерби? Балдарыңызды биздин акысыз деңгээл тестибизден өтүүнү сураныңыз же билим берүү боюнча кеңешчибиз менен сүйлөшүп, аларды ылайыктуу класска жайгаштырыңыз.