مالوگرزاتا (زبان آموز)، لهستان -

Było bardzo miło. Pani Katie jest bardzo wesoła. Dziękuję.