آیا می توانم از طریق تلفن همراه در کلاس شرکت کنم؟ -