5-6 ετών -

Μαθήματα για παιδιά 5-6 ετών

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι σαν σφουγγάρια: απορροφούν τις πληροφορίες πολύ γρήγορα! Τα μαθήματά της προσχολικής ηλικίας έχουν σχεδιαστεί για να είναι διασκεδαστικά, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων ώστα να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών ενώ παραδίδονται με εκφραστικό τρόπο. Θέτουμε τα θεμέλια της αγγλικής γλώσσας, εστιάζοντας στη φωνητική γνώση (εκμάθηση ήχων) και στην αναγνώριση των γραμμάτων, ενώ εκθέτουμε τους μαθητές σε νέο λεξιλόγιο και σενάρια καθημερινής επικοινωνίας. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα μαθημάτων του Meridian, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο παρακάτω.

Τα κριτήρια σύνθεσης της κάθε τάξης τάξης λαμβάνουν υπόψη τόσο την ηλικία του μαθητή όσο και το επίπεδο των Αγγλικών. Κάντε εξέταση για το επίπεδο Αγγλικών του παιδιού σας εδώ.

Πρόγραμμαz
Μαθημάτων

Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε Δευτέρα. Πρέπει να κάνετε κράτηση για ένα μάθημα τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Κάθε κράτηση προγράμματος μαθημάτων αντιστοιχεί σε σταθερό αριθμό μαθημάτων. Στο στάδιο της κράτησης θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος μαθημάτων σας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τυχόν επίσημες σχολικές αργίες.
Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε ένα δείγμα των διαθέσιμων ωρών μαθημάτων Οι αλλαγές ώρας υπολογιζονται σύμφωνα με το σύστημα θερινής ώρας του ΗΒ. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων αν αυτές οι αλλαγές ώρας θα επηρεάσουν την ώρα έναρξης μαθήματος του παιδιού σας. (Οι αλλαγές ώρες επηρεάζουν μερικές μόνο χώρες).

3 φορές την εβδομάδα

Ημερολόγιο

Εάν το μάθημά σας συμπίπτει με αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα πραγματοποιείται μάθημα εκείνη την ημέρα. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων. Οι καλοκαιρινές διακοπές πραγματοποιούνται τον Αύγουστο. Δείτε παρακάτω το ημερολόγιο των αργιών μας.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ;

• Μπορεί να αναγνωρίσει αριθμούς, τιμές, ημέρες της εβδομάδας, εφόσον προφέρονται καθαρά και αργά.

 

• Μπορεί να αναγνωρίσει οικείες λέξεις που συνοδεύονται από εικόνες όπως ένα εικονογραφημένο βιβλίο χρησιμοποιώντας οικείο λεξιλόγιο.

 

• Μπορούν να παράγουν σύντομες φράσεις για τον εαυτό τους, δίνοντας βασικές προσωπικές πληροφορίες.

• Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει οικείες καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις

 

• Μπορεί να συστήσει τον εαυτό του/της και τους άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με προσωπικές πληροφορίες όπως πού μένει, άτομα που γνωρίζει και πράγματα που έχει.

 

• Μπορεί να αλληλεπιδράσει με απλό τρόπο, υπό τον όρο ότι το άλλο άτομο μιλάει αργά και καθαρά και είναι έτοιμο να βοηθήσει.

Μάθημα Πρωτοβάθμιου Περιεχομένου για παιδιά 5-6 ετών

Units 1-4

Course Title

 

ITE

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Hello
• My things
• My farm
• My family

• Classroom objects and
toys
• Shapes, colours and
animals
• Clothes and parts of the
body
• Family members and
food

• Say hello, introduce
yourself and talk about
your family
• Ask about and identify
things
• Describe the shape and
colour of different
objects
• Talk about likes and
dislikes

• Letters and phonics A-Z
• Numbers 1-20

Units 1 - 4

Course Title

 

Pre-A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• What do we like about school?
• What’s interesting about
families?
• How do we have fun?
• What do we like about animals?

• Classroom objects and
stationery
• Family member and
descriptive adjectives
• Toys and outdoor
activities
• Pets and farm animals

• ‘It’s a…’ and ‘have got/
haven’t got’
• ‘This is my…’ and ‘He’s/
She’s…’
• ‘Have you got…?’ and
‘can/can’t (ability)’
• ‘Like/don’t like’ and
‘They’re…’

• Consonant sounds /r/
• Long vowel sounds /ɚ/
• Consonant sounds /p/
• Consonant sounds /s/

Units 5 - 8

Course Title

 

Pre-A1.2

duration

 

12 weeks

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• What do we eat?
• How are people and animals different?
• How are we different?
• What are our homes like?

• Food
• Parts of the body
• Clothes and associated
adjectives
• Rooms in a house and
contents

• ‘What do you…?’ and
‘Do you like…?’
• ‘We / plural nouns’ and
‘Can they…? (ability)’
• Present continuous and
‘Has she got…?’
• Prepositions of place and
‘There’s/There are’

• Consonant sounds /tʃ/
• Consonant sounds /g/
• Consonant sounds /ʃ/
• Consonant sounds /ŋ/

Units 1 - 4

Course Title

 

Pre-A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Why do we like
birthdays?
• What’s fun about games?
• Why are towns great?
• How can we be healthy?

• Possessions and
adjectives (feelings)
• Jobs and toys
• Places in a town and
prepositions of place
• Sports and break time
activities

• Possessive adjectives
• ‘Is he/she…?’,
‘This is/These are…’
• ‘Is there a…?’ and
‘Are there any…?’
• Present Simple

• Consonant sounds /w/
• The sound /b/
• The sounds /m/
• Pronounce the /eɪ/
sound (game/play/train)

Units 5 - 8

Course Title

 

Pre-A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Why are animals
amazing?
• What do we do at school?
• What’s fun about being
outdoors?
• What’s great about making things?

• Wild animals and things
they do
• School subjects and
activities
• Outdoor things and
weather
• Arts and crafts and
materials

• Present simple
• Present continuous
• Possessive pronouns and
‘Would you like a/some…?’
• Like + ing and
That/Those

• Pronounce the /h/ sound
• Long vowel sound /ɪ/ (meet/beach/me)
• Words with the /əʊ/ sound (phone/home/
coat)
• Pronounce the /ð/ sound (This/That/
These/Those)

Units 1 - 4

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18– 30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Activities and prepositions of movement
• Daily routines and
hobbies
• Musical instruments and types of music
• Food items and food
from around the world

• Present continuous and imperatives
• Present simple (question
forms)
• Present simple Wh-
questions and adverbs of
frequency
• Countable and uncountable nouns and
making requests with
‘would like’

• The sound /ei/
• The plural ‘s’ sound
• Long and short vowel
sounds /iː/ (Street) and /
ɪ/ (dancing)
• Consonant sounds /ʃ/
(Shares) and /tʃ/ (Chooses)

Units 5 - 8

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• How do we make friends?
• What are our routines?
• What’s fun about music?
• What’s fun about food?

• Beach activities and
associated adjectives
• Talents and personal
qualities
• Places and furniture
• Feature of a town and
the countryside

• Questions with ‘Want to’
and short adjective
comparatives
• Be good at + -ing and
short adjective
superlatives
• Past simple questions
(verb ‘be’) and Past simple of ‘be’
• ‘There was/were…’ and past simple regular verbs

• Vowel sounds /ɔː/ (walks)
and /əʊ/ (telephones)
• Short vowel sound /æ/
(Harry) and long vowel
sound /aː/ (large)
• ‘the’ before vowels and
consonants /ðə/ and /ðiː/
• Consonant sounds /p/ and /b/

Units 1 - 4

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• What’s exciting about
holidays?
• What’s great about
technology?
• What’s fun about
museums?
• How do we spend free
time?

• Camping activities and
types of transport
• Ways of communicating
and associated adjectives
• Museum activities and
words for rules
• Free time activities and
adventure parks

• Past simple irregular
verbs and past simple
questions
• Long adjective
comparatives and
describing ability with
‘could’ and ‘couldn’t’
• ‘be going to’ and ‘must/
mustn’t’ for rules
• Past simple with ‘last’ and
adverbs of manner

• Vowel sounds /ɜː/ (third)
and /eə/ (hair)
• Vowel sounds /ʊ/
(looking) and /uː/ (pool)
• Consonant sounds /d/
(david) and /ð/ (that’s)
• Vowel sounds /ɔɪ/ (toy)
and /aʊ/ (flower)

Units 5 - 8

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• What’s great about a zoo?
• Where do people work?
• Where can we go shopping?
• What’s fun about an
after-school club?

• Zoo animals and Zoo keeper jobs
• Places in a town and jobs
in a film studio
• Shops and containers
• Types of film and clothes

• ‘going to + affirmative,
negative and questions’
and ‘have to’
• Relative pronouns
‘Where’ and ‘who’
• Infinitive of purpose and
quantity
• Present continuous vs.
present simple and
expressions of frequency

• The /aʊ/ sound
• Words with the /ːl/ sound
• Pronounce the letters /y/
and /jː/ (yoghurt/jam)
• Pronounce and identify
the sounds /k/ and /g/

Δεν είστε σίγουροι για το επίπεδο Αγγλικών του παιδιού σας; Ζητήστε τους να κάνουν μια δωρεάν εξέταση επιπέδου μας ή μιλήστε με τον εκπαιδευτικό μας σύμβουλο προκειμένου να τους τοποθετήσει σε μια κατάλληλη τάξη.