10-12 ετών -

Μαθήματα για παιδιά 10–12 ετών

Τα μαθήματά της πρώιμης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Meridian προσφέρουν περιεχόμενο και θέματα κατάλληλα για την ηλικία που έχουν σχεδιαστεί, με στόχο να τονώσουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους.

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της ευχέρειας και της ακρίβειας στην ομιλία, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν παθητικές γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση και ακρόαση), χρησιμοποιώντας μια επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκμάθηση γλωσσών. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα μαθημάτων του Meridian, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο παρακάτω.

Τα κριτήρια σύνθεσης της κάθε τάξης τάξης λαμβάνουν υπόψη τόσο την ηλικία του μαθητή όσο και το επίπεδο των Αγγλικών. Κάντε εξέταση για το επίπεδο Αγγλικών του παιδιού σας εδώ.

Πρόγραμμαz
Μαθημάτων

Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε Δευτέρα. Πρέπει να κάνετε κράτηση για ένα μάθημα τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης του μαθήματος. Κάθε κράτηση προγράμματος μαθημάτων αντιστοιχεί σε σταθερό αριθμό μαθημάτων. Στο στάδιο της κράτησης θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος μαθημάτων σας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τυχόν επίσημες σχολικές αργίες.
Πιο κάτω σας παρουσιάζουμε ένα δείγμα των διαθέσιμων ωρών μαθημάτων Οι αλλαγές ώρας υπολογιζονται σύμφωνα με το σύστημα θερινής ώρας του ΗΒ. Θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων αν αυτές οι αλλαγές ώρας θα επηρεάσουν την ώρα έναρξης μαθήματος του παιδιού σας. (Οι αλλαγές ώρες επηρεάζουν μερικές μόνο χώρες).

3 φορές την εβδομάδα

Ημερολόγιο

Εάν το μάθημά σας συμπίπτει με αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα πραγματοποιείται μάθημα εκείνη την ημέρα. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων. Οι καλοκαιρινές διακοπές πραγματοποιούνται τον Αύγουστο. Δείτε παρακάτω το ημερολόγιο των αργιών μας.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ;

• Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει οικείες καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις.

 

• Μπορεί να συστήσει τον εαυτό του/της και τους άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με προσωπικές πληροφορίες όπως πού μένει, άτομα που γνωρίζει και πράγματα που έχει.

 

• Μπορεί να αλληλεπιδράσει με απλό τρόπο, υπό τον όρο ότι το άλλο άτομο μιλάει αργά και καθαρά και είναι έτοιμο να βοηθήσει.

• Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με πολύ γνώριμους τομείς της καθημερινότητας (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, ψώνια, τοπική γεωγραφία, απασχόληση).

 

• Μπορεί να επικοινωνεί σε απλές και συνηθισμένες εργασίες που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για γνώριμα και καθημερινά θέματα.

 

• Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές της ζωής του/της, του άμεσου περιβάλλοντος και θέματα σε τομείς άμεσης ανάγκης.

• Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία μιας ξεκάθαρης τυπικής πληροφόρησης σχετικά με γνώριμα θέματα που αντιμετωπίζονται τακτικά στην εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κ.λπ.

 

• Μπορεί να αντιμετωπίσει τις περισσότερες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν ενώ ταξιδεύει σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.

 

• Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες & φιλοδοξίες και να δώσει εν συντομία λόγους και εξηγήσεις για τις απόψεις και τα σχέδια του/της.

Περιεχόμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 10–12 ετών

Units 1 - 2

Course Title

 

A1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Me!
• At home

• Feelings and Family
members
• Telling the time
• Items in a room and pets
• Polite requests

• ‘be’ singular and plural
forms
• ‘have/has got…’
• Possessives
• ‘this, that, these, those’

• Rhythm
• /ɒ/
• /ɔː/

Units 3 - 4

Course Title

 

A1.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• My day, your day
• After school

• ‘My routine’ and
everyday verbs
• Polite requests
• Indoor/outdoor activities
and Musical instruments
• Offers and requests

• Present simple
• Present continuous
• ‘Wh-‘ questions
• Object pronouns

• / tʃ/
• /dʒ/
• /v/
• /w/

Units 5 - 6

Course Title

 

A1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• In town
• At the weekend

• Places in a town and
transport
• Shopping dialogue
• Clothes and jobs
• Phone language

• ‘there is/there are’
• Prepositions of place
• Present simple review
and extension
• Present continuous
review and extension

• /θ/
• /ð/
• /r/
• Silent ‘r’

Units 1 - 2

Course Title

 

A1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• My life
• I live here

• Things you can do and
family members
• Questions and answers
• Prepositions of place
• Making suggestions

• ‘can/can’t’
• love/like/don’t like’
• ‘there is/are, a/an/some/
any’
• Possessive adjectives
and pronouns

• /æ/
• /ɑː/
• /ə/
• /eə/

Units 3 - 4

Course Title

 

A2.1

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Animals everywhere
• Be active!

• Features of animals
• Opinions/adjectives
• Adjective opposites and
sports
• Physical problems

• Comparatives
• Superlatives
• Adverbs
• Past simple ‘be’

• /ə/
• /w/
• /v/

Units 5 - 6

Course Title

 

A2.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Travelling
• Food is fun!

• Holidays and activities
• Story questions
• Meals and verb phrases
• Asking/stating

• Past simple + and –
• Past simple questions
• Present continuous vs
present simple

• /d/
• /t/
• /ɪd/
• Irregular verbs

Units 1 - 2

Course Title

 

A2.3

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Me and my life
• Survival!

• Describing people,
school and school
subjects
• Asking for and giving
permission
• Weather
• Expressing sympathy
and regret

• Adverbs of frequency
• Present simple and
continuous; stative verbs
• Past simple regular and
irregular

• /s/
• /z/
• /e/
• /iː/

Units 3 - 4

Course Title

 

A2.4

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Food and health
• High-tech

• Food and drink nouns
• Giving instructions and
polite requests
• The internet and
computers
• Offering help

• Countable and
uncountable nouns
• ‘some’ and ‘any’
• ‘Will’ for future
• Be going to

• /ɑː/
• /æ/
• /v/
• /w/

Units 5- 6

Course Title

 

A2+.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• City and country
• What’s the matter?

• City places and
prepositions of place
• Asking for and giving
directions
• Phrasal verbs
• Persuading and
encouraging

• Comparative and
superlative adjectives
• ‘should’ / ‘shouldn’t’
• ‘must’ / ‘mustn’t’
• ‘have to’ / ‘don’t have to’

• Sounding polite
• Silent letter

Units 1 - 2

Course Title

 

A2+.2

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Family histories
• Teen life

• Life stages and verbs of
movement
• Giving news
• Adjectives to describe
feelings
• Making invitations

• Past simple ‘used to’
• Past continuous
• Present perfect and past
simple
• ‘already’, ‘yet’, ‘for’ and
‘since’

• Syllables
• /æ/
• /eɪ/

Units 3 - 4

Course Title

 

A2+.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Me, myself and I
• It’s a mystery

• Parts of the body,
illnesses, injuries and
treatments.
• Making a call
• Idioms for strong
emotion, descriptive
adjectives and adverbs
• Expressing surprise

• ‘can/could/will be able to’
and ‘have to/had to’
• Reflexive pronouns:
‘might’
• Relative clauses, relative
pronouns and indefinite
pronouns
• Countable and
uncountable nouns

• /ɒ/
• /əʊ/
• /ɪ/
• /ɑɪ/

Units 5 - 6

Course Title

 

A2+.4

 

duration

 

12 weeks

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Space: the final frontier
• Imagine that!

• Space, large numbers,
distance and speed
• Agreeing and disagreeing
• Film and book genres
• Expressing certainty and
uncertainty

• Comparatives
• Superlatives
• Zero conditional
• First conditional

• /ð/
• /θ/
• /ə/

Units 1 - 2

Course Title

 

B1.1

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Social circles
• New horizons

• Relationship adjectives
and expressions
• Expressing opinions
• Day trip attractions and
adjectives to describe
places
• Expressing preferences

• Comparatives
• Superlatives
• Zero conditional
• First conditional

• /ð/
• /θ/
• /ə/

Units 3 - 4

Course Title

B1.2

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Respect
• Travel

• Practical science nouns
and phrasal verbs for
socializing
• Expressing advantages
and disadvantages
• Buildings and travel
• Expressing belief and
doubt

• Modals: advice,
obligation and necessity
• Permission and
possibility
• Second conditional
• Adverbs of frequency

• Sentence stress
• /aɪ/
• /i/
• /j/

Unit 5

Course Title

 

B1.3

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Surviving the test of time
• Globalization

• Verbs and dependent
prepositions
• Compound nouns
• Modern life nouns
• Agreeing and disagreeing

• The passive
• Defining and non-
defining relative clauses
• Countable and
uncountable nouns
• Determiners

• Word stress

Unit 6

Course Title

 

B1.4

 

duration

 

12 weeks

 

18–30 h

Βασικά Θέματα Βασικό Λεξιλόγιο Βασική Γραμματική Βασική Προφορά

• Our world
• Online hoaxes

• Digital media
• Shopping nouns
• Fashion adjectives
• Giving instructions

• Reported speech
• Reported commands and
requests
• Subject and object
questions

• /ʌ/
• /uː/

Δεν είστε σίγουροι για το επίπεδο Αγγλικών του παιδιού σας; Ζητήστε τους να κάνουν μια δωρεάν εξέταση επιπέδου μας ή μιλήστε με τον εκπαιδευτικό μας σύμβουλο προκειμένου να τους τοποθετήσει σε μια κατάλληλη τάξη.